سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- هزینه های ثبت نام
هزینه های ثبت نام در سمینار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/13 | 
هزینه ثبت نام (بر حسب هزار تومان) برای شرکت کنندگان
غیر عضو انجمن آمار
با مقاله
عضو انجمن آمار
با مقاله
غیر عضو انجمن آمار
بدون مقاله
عضو انجمن آمار
بدون مقاله
دانشجو ۸۰ ۶۰ ۴۰ ۳۰
عضو هیئت علمی و سایرین ۲۰۰ ۱۶۰ ۱۰۰ ۸۰

برای پرداخت هزینه ثبت نام، به صورت زیر اقدام فرمایید:
۱) بعد از ورود به حساب کاربری، به قسمت مشخصات کاربری (در نوار آبی رنگ بالای صفحه) مراجعه کنید.
۲) در قسمت نوع ثبت نام، یکی از ۸ گزینه زیر را انتخاب نمایید (لطفا در انتخاب نوع ثبت نام بسیار دقت کنید):
الف) دانشجو (غیر عضو انجمن و با مقاله)
ب) دانشجو (عضو انجمن و با مقاله)
ج) دانشجو (غیر عضو انجمن و بدون مقاله)
د) دانشجو (عضو انجمن و بدون مقاله)
ه) عضو هیئت علمی وسایرین (غیر عضو انجمن و با مقاله)
و) عضو هیئت علمی وسایرین (عضو انجمن و با مقاله)
ز) عضو هیئت علمی وسایرین (غیر عضو انجمن و بدون مقاله)
ح) عضو هیئت علمی وسایرین (عضو انجمن و بدون مقاله)
۳) درانتهای صفحه، پس از درج کد امنیتی، روی تایید کلیک کنید.
۴) بعد از برگشت به صفحه اصلی، به قسمت صفحه شخصی مراجعه کنید.
۵) در انتهای صفحه، روی صورتحساب کامل برای کاربران ایرانی کلیک کنید.
۶) در ادامه می‌توانید از طریق سایت زرین پال، پرداخت را انجام دهید.
تذکر: دانشجویان گرامی پس از پرداخت هزینه باید تصویر کارت دانشجویی خود را به آدرس spsp۱۳hsu.ac.ir ارسال نمایند.
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.91.33.fa
برگشت به اصل مطلب