سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- پوستر سمینار
پوستر سمینار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/18 | 
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.86.20.fa
برگشت به اصل مطلب