سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- تاریخ های مهم
تاریخ های مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/10 | 
تاریخ برگزاری سمینار ۱۰-۱۱ شهریور ۱۴۰۰
آخرین مهلت ارسال مقاله کامل ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲۰ خرداد ۱۴۰۰
۲۰ تیر ۱۴۰۰
۱ مرداد ۱۴۰۰

اعلام نتایج داوری ۲۰ تیر ۱۴۰۰
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
آخرین مهلت دریافت اصلاحات ۵ مرداد ۱۴۰۰
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
آخرین مهلت ثبت نام قطعی
(پرداخت هزینه‌ها)
۲۰ مرداد ۱۴۰۰
۳۱ مرداد ۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.85.16.fa
برگشت به اصل مطلب