سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- تماس با دبیرخانه
دبیرخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/2 | 

آدرس دبیرخانه: سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر، گروه آمار، کد پستی: ۹۶۱۷۹۷۶۴۸۷
تلفن: ۴۴۰۱۳۳۶۱ (۰۵۱)
دورنگار: ۴۴۰۱۳۱۸۲ (۰۵۱)
تلفن همراه: ۰۹۰۱۱۶۳۶۲۴۳
پست الکترونیکی:
spsp۱۳hsu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.77.13.fa
برگشت به اصل مطلب