سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- کمیته اجرایی
کمیته اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/11 | 
کمیته اجرایی    
دکتر احمد فرزانه
(معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری) 
دکتر غلامرضا مقدسی
(رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر)
دکتر علیرضا سلیمانی
(دانشگاه حکیم سبزواری)
دکتر علیرضا قدسی
(دانشگاه حکیم سبزواری)
دکتر ملیحه عباس‌نژاد
(دانشگاه حکیم سبزواری)
دکتر محمد بلبلیان
(دانشگاه حکیم سبزواری)
دکتر مهدی مهدی‌زاده، دبیر
(دانشگاه حکیم سبزواری)
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.59.18.fa
برگشت به اصل مطلب