سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- کمیته علمی
کمیته علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/11 | 
کمیته علمی                                                      
دکتر محمد امینی
(دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر محمد بلبلیان
(دانشگاه حکیم سبزواری)
دکتر افشین پرورده
(دانشگاه اصفهان)
دکتر علیرضا سلیمانی، دبیر
(دانشگاه حکیم سبزواری)
دکتر علیرضا قدسی
(دانشگاه حکیم سبزواری)
دکتر امید کریمی
(دانشگاه سمنان)
دکتر غلامرضا محتشمی
(دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر علیرضا نعمت اللهی
(دانشگاه شیراز)
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.58.17.fa
برگشت به اصل مطلب