سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- اخبار سمینار
تمدید مهلت ارسال مقاله کامل

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/20 | 
به منظور فراهم کردن امکان مشارکت بیشتر پژوهشگران گرامی در سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، مهلت ارسال مقاله کامل تا تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۰ تمدید شد.
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.55.34.fa
برگشت به اصل مطلب