سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- اخبار سمینار
اطلاعیه شماره ۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اطلاعیه شماره ۲ سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی را می‌توانید از اینجا بارگیری کنید.
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.55.12.fa
برگشت به اصل مطلب