سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- اخبار سمینار
اطلاعیه شماره ۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/1 | 
اطلاعیه شماره ۱ سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی را می‌توانید از اینجا بارگیری کنید.
 
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.55.11.fa
برگشت به اصل مطلب