سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی- محورهای تخصصی
محورهای تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/5 | 
۱- نظریه احتمال
۲- فرایندهای تصادفی
۳- قضیه‌های حدی
۴- استنباط آماری در فرایندهای تصادفی
۵- آنالیز تصادفی و ریاضیات مالی
۶- نظریه توزیع
۷- کاربرد احتمال و فرایندهای تصادفی در سایر علوم
نشانی مطلب در وبگاه سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی:
http://spsp13.hsu.ac.ir/find.php?item=1.53.15.fa
برگشت به اصل مطلب